ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
2. โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชในพื้นที่ชุมชนหรือสถานศึกษา จ.เพชรบูรณ์
3. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
4. โครงการส่งเสริมการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมบูรณาการ (Green City) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. ทส. มหาวิทยาลัย มีการเฝ้าระวัง ติดตาม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก และสนับสนุนภารกิจ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม